• 023 007 0143
  • 082 475 7800
  • bolandys@telkomsa.net